Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Huishoudelijke regeling

De classis Overijssel-Flevoland heeft een huishoudelijke regeling. Daarin staat de samenstelling en werkwijze van de classicale vergadering beschreven. De tekst is als volgt:

Huishoudelijke regeling van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland

1. De samenstelling van de CV

1.1. Leden

De CV bestaat uit verkozen leden en uit overige leden. Als volgt:

Verkozen leden
A) Zie de aangehechte verkiezingsregeling. 30 leden
B) ‘evangelisch-luthers lid’ 1 lid
C) overige leden (classispredikant) 1 lid
Totaal stemhebbende leden 32 leden

1.2. Adviseurs

Aan de vergaderingen van de CV nemen als vaste adviseurs deel:
a) tenminste één afgevaardigde naar de generale synode, die als zodanig geen lid is van de CV of anderszins als adviseur de CV al bijwoont.
b) de voorzitter van het classicale college voor de visitatie.
c) een vertegenwoordiger van de financiële commissie.

2. Het moderamen

2.1. De CV heeft een moderamen, dat bestaat uit de preses, de scriba en de classispredikant.

3. Het breed moderamen (BMCV)

3.1. Het BMCV is het moderamen plus drie leden van de CV, te weten een ouderling, een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is en een diaken.

3.2 De CV kiest onder leiding van de (aftredende) preses uit haar midden de leden van het BMCV om de vijf jaren. Preses en scriba kunnen, in afwijking van het gestelde, gekozen worden uit de ambtsdragers uit de classis; in dat geval hebben ze in de CV een adviserende stem.

3.3. De leden van het BMCV zijn herkiesbaar zolang zij deel uitmaken van de CV.

3.4. Het BMCV heeft de volgende adviseurs: - de voorzitter van het classicale college voor de visitatie. - een lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. - een lid van de financiële commissie.

3.5. De CV stelt een rooster van aftreden vast voor de leden van het BMCV.

4. De werkwijze

4.1. De vergaderingen van de CV zijn openbaar, tenzij zij besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. De vergaderingen van het BMCV en het moderamen zijn niet openbaar.

4.2. De CV komt in de regel drie maal per jaar bijeen. Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste een tiende deel van de kerkenraden uit de classis of vijf leden van de CV dan wel op verzoek van de generale synode, en wel binnen zes weken nadat het verzoek is ontvangen.

4.3. Bij het considereren over vragen van belijden en kerkorde nodigt de CV de kerkenraden uit een ambtsdrager te sturen om met adviserende stem aan de beraadslagingen deel te nemen.

4.4. De CV kan een bijeenkomst van ambtsdragers uit de classis bijeenroepen ter bespreking van voor de kerk belangrijke vraagstukken; de bijeengekomen ambtsdragers kunnen hierover een advies uitbrengen aan de CV.

4.5. De vergaderstukken worden zo mogelijk tien dagen voor de vergadering van de CV aan de leden toegezonden, de stukken aan de leden van het BMCV zo mogelijk één week van tevoren.

4.6. De CV kan, met het oog op de hoeveelheid taken, op voordracht van het BMCV, een tweede scriba (eventueel: actuarius) benoemen die een deel van de taken van de scriba op zich neemt. Wanneer de tweede scriba/actuarius geen verkozen lid is van de CV is het bepaalde inzake de zittingstermijn op hem niet van toepassing. De tweede scriba/actuarius heeft hij in de vergaderingen van de CV en haar (breed) moderamen een adviserende stem.

4.7. De CV en het BMCV kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door commissies van bijstand. Deze commissies ontvangen een omschreven opdracht. Zij brengen van hun werkzaamheden verslag uit aan het BMCV en waar relevant aan de CV.

Artikel 5. Besluitvorming

5.1. De besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in ord. 4-5 van de kerkorde.

Artikel 6. De ringen van gemeenten

1.Het BMCV brengt alle (wijk)gemeenten in de classis samen in ringen van gemeenten. Het BMCV kan op verzoek van een aantal kerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een nieuwe ring.

2. De classis stelt in een vergadering de namen van de ringen van gemeenten vast en maakt deze bekend bij de gemeenten. In een bijlage van dit reglement zijn de namen van de ringen opgenomen; aanpassing van de ringindeling is mogelijk conform het gestelde in ord. 4-17 van de kerkorde.

3. De ring brengt jaarlijks verslag uit aan de CV van zijn werkzaamheden. In dit verslag is opgenomen een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ring en een raming van de te verwachten kosten. De leden van de CV onderhouden contact met de ring, waaruit zij afkomstig zijn.

4. De ring van gemeenten maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: de samenstelling van de ring, de taken, de taakverdeling, de relaties en de financiën. Deze regeling wordt ter kennis gebracht van de CV.

5. De kosten die een ring maakt zijn – voor zover ze niet door deelnemende gemeenten kunnen worden gedragen - onderdeel van de kosten van de CV. De ring blijft binnen het door de CV toegekende budget en overlegt bij dreigende overschrijding met de financiële commissie.

Artikel 7. De werkgemeenschappen van predikanten

1. Ten behoeve van de predikanten die werkzaam of woonachtig zijn binnen één of meerdere ring(en) stelt het BMCV werkgemeenschappen in. In een bijlage van dit reglement zijn de namen van de werkgemeenschappen opgenomen; aanpassing van de werkgemeenschappen is mogelijk conform het gestelde in ord. 4-18 van de kerkorde.

2. De werkgemeenschap treft een regeling voor zijn werkzaamheden waarin in elk geval zijn geregeld de leiding van de werkgemeenschap en de zorg voor het regelen van de bijeenkomsten. De regeling wordt ter kennis gebracht van het BMCV.

3. Aan de voorzitter van de werkgemeenschap is opgedragen indien nodig te bemiddelen tussen een vacante (wijk)gemeente en de predikanten van de werkgemeenschap ten behoeve van de aanwijzing van een consulent in situaties zoals bepaald in ord. 4-12-1.

4. De kosten die een werkgemeenschap maakt zijn – voor zover ze niet door deelnemende gemeenten kunnen worden gedragen - onderdeel van de kosten van de CV. De werkgemeenschap blijft binnen het door de CV toegekende budget en overlegt bij dreigende overschrijding met de financiële commissie.

Artikel 8. De financiën

1. De CV laat zich voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis bijstaan door de financiële commissie van de CV, bestaande uit drie leden.

2. De leden van deze commissie worden benoemd door de CV. Zij worden benoemd voor de tijd van vier jaar. Zij kunnen eenmaal voor een aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd. De CV wijst de voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

3. De CV draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.

4. De commissie werkt in overleg met en in verantwoording aan de CV. De commissie beheert de aan haar zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis en blijft daarbij binnen de grenzen van de door de CV vastgestelde begroting.

5. De financiële commissie legt elk jaar in de laatste bijeenkomst van het jaar een ontwerpbegroting voor van de inkomsten en uitgaven van het komende jaar. De CV stelt deze begroting vast.

6. De financiële commissie legt elk jaar vóór 1 mei de ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar aan de CV voor. In de ontwerpjaarrekening is een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven van de ringen en de werkgemeenschappen. De CV stelt deze jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van de financiële commissie inzake het door deze gevoerde beheer, tenzij de CV een voorbehoud maakt.

Artikel 9. De rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging

De classis heeft rechtspersoonlijkheid. Zij wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de CV tezamen. Het BMCV wijst voor elk van beiden een plaatsvervanger aan.

Artikel 10. Slotbepaling In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de CV. Aldus vastgesteld in de vergadering van de CV d.d. 11 december 2018 = = =

Bijlage lijst van ringen en werkgemeenschap De indeling van ringen en werkgemeenschap omvatten dezelfde gemeenten.

Ring en werkgemeenschap Almelo

De ring en werkgemeenschap Almelo bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Almelo Protestantse gemeente Denekamp Hervormde gemeente Enter Gereformeerde kerk Enter Protestantse gemeente Oldenzaal Protestantse gemeente Ootmarsum Hervormde gemeente Rijssen Gereformeerde kerk Rijssen Protestantse gemeente Rijssen Open Hof Protestantse gemeente Tubbergen Hervormde gemeente Vriezenveen Gereformeerde kerk Vriezenveen Protestantse gemeente Weerselo Hervormde gemeente Westerhaar Gereformeerde kerk Westerhaar Hervormde gemeente Wierden Gereformeerde kerk Wierden Hervormde gemeente Wierden de Kapel

Ring en werkgemeenschap Deventer

De ring en werkgemeenschap Deventer bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Bathmen Protestantse gemeente Colmschate – Schalkhaar Protestantse gemeente Deventer Protestantse gemeente Diepenveen Protestantse gemeente Hellendoorn Hervormde gemeente Holten Gereformeerde kerk Holten Protestantse gemeente Nijverdal Protestantse gemeente Okkenbroek Protestantse gemeente Olst Protestantse gemeente Raalte Hervormde gemeente Welsum Protestantse gemeente Wesepe Protestantse gemeente Wijhe

Ring en werkgemeenschap Enschede

De ring en werkgemeenschap Enschede bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Borne Protestantse gemeente Delden Protestantse gemeente Diepenheim Protestantse gemeente Enschede Protestantse gemeente Enschede Bethel Protestantse gemeente Glanerbrug Protestantse gemeente Goor Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse Protestantse gemeente Hengelo Protestantse gemeente Losser Protestantse gemeente Markelo Protestantse gemeente Overdinkel Protestantse gemeente Usselo

Ring en werkgemeenschap Flevoland

De ring en werkgemeenschap Flevoland bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Almere Protestantse gemeente Bant Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Creil-Espel Protestantse gemeente Dronten Protestantse gemeente Emmeloord Protestantse gemeente Ens Protestantse gemeente Kraggenburg Hervormde gemeente Lelystad Protestantse gemeente Lelystad Protestantse gemeente Luttelgeest Protestantse gemeente Marknesse Protestantse gemeente Nagele Protestantse gemeente Rutten Protestantse gemeente Swifterbant Protestantse gemeente Tollebeek Gereformeerde kerk Urk Hervormde gemeente Urk De Ark Hervormde gemeente Urk De Bron Protestantse gemeente Zeewolde

Ring en werkgemeenschap Hardenberg

De ring en werkgemeenschap Hardenberg bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Bergentheim Protestantse gemeente Bruchterveld Protestantse gemeente De Krim Protestantse gemeente Gramsbergen Protestantse gemeente Hardenberg – Heemse Hervormde gemeente Kloosterhaar – Sibculo Hervormde gemeente Lutten Gereformeerde kerk Sibculo Gereformeerde kerk Lutten – Slagharen Gereformeerde kerk Mariënberg

Ring en werkgemeenschap Kampen

De ring en werkgemeenschap Kampen bestaat uit de volgende gemeenten: Protestantse gemeente Blankenham Protestantse gemeente Blokzijl Protestantse gemeente Giethoorn Protestantse gemeente Kuinre Protestantse gemeente Steenwijk Protestantse gemeente Steenwijkerwold Protestantse gemeente Wanneperveen- Belt-Schutsloot Protestantse gemeente Willemsoord- Peperga/Blesdijke Hervormde gemeente Genemuiden Gereformeerde kerk Genemuiden Hervormde gemeente Hasselt Hervormde gemeente Hasselt De Baak Gereformeerde kerk Hasselt Protestantse gemeente Kampen Hervormde kerk Kamperveen Gereformeerde kerk Kamperveen Hervormde gemeente Oldemarkt Protestantse gemeente Oldemarkt Gereformeerde kerk Sint-Jansklooster Hervormde gemeente Vollenhove – Sint-Jansklooster Gereformeerde kerk Vollenhove Hervormde gemeente Wilsum Gereformeerde kerk Wilsum Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst De Hoeksteen Gereformeerde kerk IJsselmuiden-Grafhorst Hervormde gemeente Zwartsluis Gereformeerde kerk Zwartsluis Hervormde gemeente Genemuiden Hervormde gemeente Hasselt, De Baak Hervormde gemeente Hasselt, Grote kerk Hervormde gemeente Kampen Hervormde gemeente Kampereiland Hervormde gemeente Kamperveen Hervormde gemeente Mastenbroek Hervormde gemeente Oldemarkt- Paasloo Hervormde gemeente Vollenhove Hervormde gemeente Wilsum Hervormde gemeente IJsselmuiden- Grafhorst, Dorpskerk Hervormde gemeente IJsselmuiden- Grafhorst, De Hoeksteen Hervormde gemeente Zalk- Veecaten Hervormde gemeente Zwartsluis Evangelisch-Lutherse gemeente Kampen

Ring en werkgemeenschap Ommen

De ring en werkgemeenschap Ommen bestaat uit de volgende gemeenten: protestantse gemeente Oud-Avereest/Balkbrug hervormde gemeente Beerzerveld gereformeerde kerk Daarle hervormde gemeente Daarle protestantse gemeente Daarlerveen protestantse gemeente Dedemsvaart in wording gereformeerde kerk Den Ham hervormde gemeente Den Ham protestantse gemeente Lemele protestantse gemeente Lemelerveld gereformeerde kerk Ommen hervormde gemeente Ommen protestantse gemeente Vroomshoop in wording.

Ring en werkgemeenschap Zwolle

De ring en werkgemeenschap Zwolle bestaat uit de volgende gemeenten: Gereformeerde kerk Berkum Protestantse gemeente Dalfsen Protestantse gemeente Heino Hervormde gemeente Nieuwleusen Gereformeerde kerk Nieuwleusen Hervormde gemeente Rouveen - Staphorst Gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen Hervormde gemeente Staphorst De Rank Hervormde gemeente Windesheim Protestantse gemeente Zwolle Evangelisch-Lutherse gemeente Zwolle Lijst met afkortingen BMCV: breed moderamen van de classicale vergadering CV: classicale vergadering EL- gemeenten: evangelisch-lutherse gemeenten HR: huishoudelijke regeling GRVCV: generale regeling verkiezingen classicale vergadering ovb: overgangsbepaling

Foto: bollenvelden in de Noordoostpolder, hier symbolisch gebruikt om structuur te suggereren