Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Impressie digitale synodezitting

Gert van Tol is één van de vijf afgevaardigden die vanuit de classis Overijssel-Flevoland de generale synode bijwoont. Hij schreef een verslag van de zitting van 19 juni 2020, waarop onder meer het beleidsstuk 'Van U is de toekomst' aan de orde kwam, de tijdelijke dienstverbanden en de twaalf-jarige-dienstverbanden. Voor zijn impressie: klik verder.

Verslag synodevergadering d.d. vrijdag 19 juni

Opening

In deze bijzonder setting worden we welkom geheten door de scriba, dr. R. de Reuver. AKWAABA (welkom!). Na de schriftlezing uit de Korinthebrief worden we geroepen te leven van de genade die we van God mogen ontvangen. Het gaat meer en meer om de herontdekking van de bevrijdende genade In Christus Jezus. Loslaten om te ontvangen, sterven om te leven.

Er vergaderen vandaag op vier locaties. De classis Overijssel- Flevoland is genodigd voor Leeuwarden onder leiding van classispredikant Wim van Beek. In de loop van de dag zal blijken dat Leeuwarden een bijzondere plaats inneemt.

Visienota ‘Van U is de toekomst’

De scriba leidt het onderwerp ik. Het gaat om de theologische positiebepaling van de kerk. Bedoeld om het gesprek aan te jagen. De theologische kaders:

• Missio Deï, zending van God
• Wending naar de kerk, onmisbaar om te kunnen geloven in deze postmoderne, seculiere samenleving.
• Woord- en tafelgemeenschap.

De kerk heeft twee altaren, in de kerk en daarbuiten. Ons wordt gevraagd eerbiedig te leven met gebed en lied. Christus laat zich vinden bij beide altaren.
Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de positie van het lied. Het is nodig om op toonhoogte te komen voor de liturgie van de gemeente. Als kerk zijn we geroepen om de lofzang gaande te houden.

Tijdens de gespreksronde per locatie gaan we in op de vraag: ‘Wat prikkelt ons het meest?’

Na de gespreksronde bespreken we:
1. Amendement de Jager:
- beter aansluiten bij taal en leven van de gemeente
- minder thematiek en meer focus
- vraag om aanvullend materiaal voor gemeenteleden

2. Motie van Helden:
- meer aandacht voor actuele ontwikkelingen (corona)
- genade minder individualistisch benaderen

3. Motie Reitsma:
- gewenste liedcultuur als opdracht van de landelijke kerk neerleggen bij de werkgroep eredienst en muziek

Reactie scriba:
De nota is vooral bedoeld voor synode en kerkenraadsleden, maar er komt inderdaad aanvullend materiaal. Op de diverse genoemde punten wordt een toezegging gedaan om dit in de uitwerking mee te nemen. Voor het laatste punt zal de dienstenorganisatie gevraagd worden ruimte te bieden.

De besluitvorming verloop vervolgens conform voorstel. De nota wordt aangenomen als uitgangspunt voor nieuw beleid.

Verkiezing

Ouderling Luinenborg wordt herkozen als lid van het moderamen. Diverse andere benoemingen worden aanvaard.

Tijdelijke dienstverbanden

In de kerk gaan we uit van benoemingen voor onbepaalde tijd. De 2-jaarsgrens voor tijdelijk werk blijft gehandhaafd. Verlenging van hulpdiensten mag door breed moderamen van de classis éénmalig voor vier jaar worden toegestaan. Er wordt een sterk advies afgegeven om terwijl de tijdelijke hulp werkzaam is op zoek te gaan naar vormen van structurele samenwerking.

Vrijgevestigde geestelijk verzorgers

De kerkorde biedt ruimte voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers binnen instellingen. De overheid vraagt mee te denken om ook ruimte te bieden aan vrijgevestigde geestelijk verzorgers buiten instelling, dus mogelijk ook op het terrein van de gemeente.
Na bespreking worden de benodigde wijzigingsvoorstellen voor de kerkorde met een nipte meerderheid aangenomen. Het gehele besluitvoorstel wordt echter afgewezen door de meerderheid van de synode. Leeuwarden heeft hierin een belangrijke rol.

12-jaarsregeling

Uit onderzoek blijkt dat het besluit, genomen in 2018 over de 12-jaarsregeling niet leidt tot een groot aantal casussen waarbij op deze regeling een beroep wordt gedaan. Het blijft een lastig te monitoren onderwerp.

Categoriaal pastoraat en afvaardiging synode

Categoriaal pastoraat hoort wezenlijk bij ons kerk-zijn. Er worden 2 adviseurs toegevoegd aan de synode, die vervolgens afgevaardigd lid zullen worden.

Commissie werkzaam vermogen

Dr. De Reuver doet een oproep om reserves te besteden aan de opbouw van de kerk, omdat er ‘dorst’ is. De intentie van het rapport wordt breed onderschreven. Er is veel bezwaar tegen de voorgestelde uitwerking.

Tegenvoorstel de Jager: Begin eerst eens met een pastoraal schrijven.

Tegenvoorstel Groenendijk: Weerstand tegen de morele verplichting om eigen vermogen besteedbaar te geven voor andere gemeente, terwijl er wel een lokale binding met geldmiddelen is (historie). Diverse amendementen worden toegelicht. Een hoorzitting wordt als mogelijkheid genoemd. Ook wordt aangedrongen op een correctie van het beeld in de media wat is ontstaan. Belangrijk is ook dat activiteiten van onderaf en niet van bovenaf worden geïnitieerd.

Nogmaals, de grondtoon van het rapport wordt ondersteund en uiteindelijke is het moderamen bereid diverse aanpassingen in het voorstel op te nemen in de uitvoering, waardoor er uiteindelijke een unaniem voorstel wordt aangenomen. De grondtoon blijft staan. Voor de uitwerking worden voorstellen gedaan in november, waar we uitgaan van aanwezige kennis in de kerk en mogelijkheden om lokale gemeenten mee te nemen.

Rondvraag

• Veel waardering voor de technische uitvoering vandaag.
• Thema racisme oppakken door het moderamen (inclusieve samenleving in relatie met migrantenkerken.
• Jaarboek PKN is verschenen.

Sluiting.

Verslag ouderling Gert van Tol, Rouveen.

Foto: links Gert van Tol, de synode-afgevaardigde; naast hem Gijsbert Rohaan, die de classicale vergaderingen en bm-vergaderingen rapporteert.